Wyświetlanie listy procesów

Forum: Windows


 • Uczestnik
  Punkty: 22 002
  grzegorz129 #500450

  TASKLIST [ /S system [ /U nazwa_uľytkownika [ /P [hasˆo]]]] [ /M [moduł] | /SVC | /V] [ /FI filtr] [ /FO format] [ /NH] Opis: To narz©dzie wiersza polecenia wy ̃wietla list© aplikacji i skojarzonych zadaä/proces ̆w uruchomionych aktualnie w systemie lokalnym lub zdalnym. Lista parametr ̆w: /S system Okre ̃la system zdalny, z kt ̆rym ma nastĄpi† poˆĄczenie. /U [domena\\]uľytkownik Okre ̃la kontekst uľytkownika, w kt ̆rym polecenie powinno by† wykonane. /P [hasˆo] Okre ̃la hasˆo dla danego kontekstu uľytkownika. W razie pomini©cia monituje o podanie danych. /M [moduˆ] Wy ̃wietla wszystkie zadania o zaˆadowanych moduˆach DLL pasujĄcych do danej nazwy wzorca. Je ̃li nazwa moduˆu nie jest okre ̃lona, wy ̃wietla wszystkie zaˆadowane moduˆy wedˆug zadaä. /SVC Wy ̃wietla usˆugi dla kaľdego z proces ̆w. /V Okre ̃la, ľe majĄ by† wy ̃wietlane informacje w trybie peˆnym. /FI filtr Wy ̃wietla zestaw zadaä pasujĄcych do danych kryteri ̆w okre ̃lonych w filtrze. /FO format Okre ̃la format danych wyj ̃ciowych. Prawidˆowe warto ̃ci: „TABLE”, „LIST”, „CSV”. /NH Okre ̃la, ľe „Nagˆ ̆wek kolumny” nie powinien by† wy ̃wietlany w wyniku. Prawidˆowe tylko dla formatu „TABLE” i „CSV”. /? Wy ̃wietla t© pomoc/spos ̆b uľycia. Filtry: Nazwa filtru Prawidˆowe operatory Prawidˆowe warto ̃ci ———— ——————– ——————- STATUS eq, ne RUNNING | NOT RESPONDING IMAGENAME eq, ne Nazwa obrazu. PID eq, ne, gt, lt, ge, le Warto ̃† identyfikatora PID. SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Numer sesji. SESSIONNAME eq, ne Nazwa sesji. CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le Czas procesora w formacie hh:mm:ss. hh – godziny, mm – minuty, ss – sekundy MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Uľycie pami©ci w KB USERNAME eq, ne Nazwa uľytkownika w formacie [domena\\]uľytkownik SERVICES eq, ne Nazwa usˆugi WINDOWTITLE eq, ne Tytuˆ okna MODULES eq, ne Nazwa biblioteki DLL Przykˆady: TASKLIST TASKLIST /M TASKLIST /V TASKLIST /SVC TASKLIST /M wbem* TASKLIST /S system /FO LIST TASKLIST /S system /U domena\ azwa_uľytkownika /FO CSV /NH TASKLIST /S system /U nazwa_uľytkownika /P hasˆo /FO TABLE /NH TASKLIST /FI „USERNAME ne NT AUTHORITY\\SYSTEM” /FI „STATUS eq running” [/quote:a994458ad0]


 • Uczestnik
  Punkty: 22 002
  grzegorz129 #530406

  Czy istnieje jakiś program uruchamiający się w okienku dos (w win xp) który wyświetli listę procesó. Chodzi mi o coś takliego jak polecienie DIR tylko że wyświetlającym listę procesów. PROGRAM MUSI DZIAŁAĆ W LINI KOMĘD!


 • Uczestnik
  Punkty: 0
  yenidai #530742

  Witam, proponuję zapoznać się z pstools z www.sysinternals.com polecenie pslist

Przeglądasz 3 wpisy - od 1 do 3 (z 3)

Musisz być zalogowany, aby pisać odpowiedzi.

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.