Nareszcie po polsku

S tatistica należy do ścisłej światowej czołówki pakietów do statystycznej analizy danych. Niedawno na rynku pojawiła się zlokalizowana wersja aplikacji (opis wersji 5.0 ukazał się w numerze 11/95).

Produkt StatSoftu zawiera bardzo obszerny zestaw zaawansowanych procedur do obróbki danych statystycznych. Ze względu na liczbę dostępnych opcji zostały one pogrupowane w szereg modułów, z których każdy zawiera grupę funkcji z określonej dziedziny statystyki. Lista tych funkcji jest bardzo długa; w jej skład wchodzą m.in. statystyki opisowe, testy nieparametryczne, estymacja nieliniowa, modelowanie i prognozowanie szeregów czasowych, analiza skupień, analiza kanoniczna, modelowanie równań strukturalnych, analiza rzetelności z opcją „co jeśli”, analiza logliniowa, analiza funkcji dyskryminacyjnej, techniki analizy przeżycia z testami i dopasowaniem rozkładu, moduł wspomagający sterowanie jakością w procesach produkcyjnych i planowanie doświadczeń w przemyśle.

Statistica posiada bogate możliwości w zakresie graficznej prezentacji wyników stattystycznie rzecz biorąc

Pakiet potrafi przetwarzać bardzo duże ilości danych. Specjalne narzędzie do zarządzania wielkimi plikami danych, Megafile Manager, akceptuje do 32 000 pól w rekordzie, macierz korelacji może mieć rozmiar 32 000 na 32 000, schematy analizy wariancji nie są ograniczone. Liczby rzeczywiste zapisywane są w poczwórnej precyzji. Dane mogą być eksportowane do (i importowane z) formatów Excela, Lotusa 1-2-3, Quattro Pro, dBASE’a, Paradoxa, ASCII, a nawet konkurencyjnego SPSS.

Aplikacja posiada wbudowany język programowania STATISTICA BASIC, umożliwiający m.in. wykonywanie operacji na macierzach, obsługę grafiki i łączenie z programami zewnętrznymi za pośrednictwem bibliotek dynamicznych (DLL). Dzięki drugiemu językowi – SCL (Statistica Command Language) – program może dodatkowo działać w trybie wsadowym (batch). Użytkownik ma tutaj możliwość definiowania sekwencji poleceń, a następnie ich uruchamiania dla zadanych zmiennych. Tworzenie plików wsadowych ułatwiają kreatory oraz narzędzia weryfikujące formalną poprawność poleceń i ich zgodność z zawartością zbiorów danych.

mamy to na chip-cd 4/97Statistica 5.1 PL
Wymagania: PC386, 4 MBRAM (Windows 3.1x); PC 486, 8 lub 12 MBRAM (Windows 95 lub NT); napęd CD-ROM; ok. 34 MB na dysku
Producent: StatSoft, USA, http://www.statsoft.com/
Dostarczył: StatSoft Polska Kraków, tel.: (0-601) 41 41 51 fax: (0-12) 22 51 00 w. 227
e-mail: [email protected], http://www.statsoft.com/polish/
Cena: ok. 3940 zł
plus bogaty zestaw procedur statystycznych
plus względna łatwość obsługi
plus bardzo dobra grafika
minus błędy powstałe w trakcie lokalizacji
Więcej informacji:
WWW:http://www.chip.pl/software/kts/8_97/
CHIP-CD 9/97: CHIP-offline | CHIP 8/97 | Software

Silną stroną aplikacji są możliwości w zakresie generowania wykresów. Statistica potrafi zdefiniować taką grafikę do prezentacji danych i wyników, o jakiej nawet najwięksi potentaci na rynku aplikacji biurowych i numerycznych mogą niekiedy jedynie pomarzyć. Dziesiątki dostępnych dwu-, trój- lub wielowymiarowych rodzajów wykresów można w dowolny sposób modyfikować, ponadto użytkownik ma możliwość definiowania własnych sposobów graficznej prezentacji wyników. Dodatkowo pakiet udostępnia narzędzia do animacji, dopasowywania, wygładzania i nakładania krzywych, tworzenia powierzchni spektralnych i warstwic.

Niestety, przy polonizacji popełniono błędy. Między innymi nie działa pozycja menu Pomoc | Wykresy, w menu Edycja zamiast pozycji Zmienne wpisano „Drukuj pliki”, w Analizie skupień program wykonuje obliczenia związane z grupowaniem drzewkowym, lecz potrafi zawiesić się przy tworzeniu wykresu nawet dla przykładowych danych zawartych w pakiecie. W taksonomii przy podziale na grupy nie podaje numerów wierszy, z których pochodzą pogrupowane elementy, co utrudnia ich identyfikację. Domyślne czcionki dla wyników nie są ustawione na środkowoeuropejskie i wymagają ręcznej konfiguracji. W większości przypadków opisane usterki nie przeszkadzają w pracy; dystrybutor obiecał ich szybkie usunięcie i bezpłatne uaktualnienie.

Omawiana aplikacja jest silnym narzędziem, mającym wielkie możliwości, działającym szybko i efektownie. Żal jedynie, że polonizacja stała się źródłem kilku błędów. Na pocieszenie należy dodać, że StatSoft Polska właśnie przygotowuje kolejne wydanie programu. Z uzyskanych informacji wynika, że edycja ta dysponować będzie nową wersją modułu statystyki przemysłowej o nazwie SIS.