Inwestor i menedżer

A nalizator Projektów Inwestycyjnych jest aplikacją klasy DSS (Systemy Wspomagające Decyzje). Umożliwia planowanie inwestycji oraz odwzorowanie i analizę realizacji takich przedsięwzięć.

Punktem wyjścia do sformułowania planu inwestycji jest sprowadzenie każdego procesu i operacji finansowej do jednej kategorii, zwanej zdarzeniem określonego typu. Aplikacja, oprócz wbudowanych podstawowych typów zdarzeń, pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych i późniejszą ich analizę. Konstruowanie projektów inwestycyjnych sprowadza się do układania arkusza kalkulacyjnego, w którym użytkownik opisuje zdarzenia oraz ich właściwości.

Analizator Projektów Inwestycyjnych monitoruje i ocenia wyniki inwestycji analizator, menedżer i nie wiadomo kto jeszcze

Typy zdarzeń są automatycznie hierarchizowane, co wyklucza możliwość dokonania wielokrotnych naliczeń finansowych. Wielowariantowość założeń jednego projektu i jego realizacji oraz szerokie możliwości dokonywania ich porównań dają w rezultacie narzędzie elastyczne.

Imponująca jest baza formatów opracowań wyników: każdy arkusz można prezentować graficznie w różnorodnych postaciach. Aplikacja pozwala na ocenę wszystkich aspektów projektowanej inwestycji poprzez przedstawienie rozmaitych wskaźników ekonomicznych (np. wskaźnik zyskowności, stopa zwrotu). Można także porównać wiele wariantów jednego projektu, określić relację projekt – realizacja i sprawdzić, jak wrażliwe są wyniki na zmiany parametrów ekonomicznych.

w skrócie
Analizator Projektów Inwestycyjnych
Wymagania: PC 386 DX; 4 MB RAM; Windows 3.1x lub 95; ok.10 MB na dysku
plus elastyczność projektowania inwestycji
plus duża liczba wskaźników
plus szeroka gama instrumentów analitycznych
minus braki w dokumentacji
Producent: Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw, Warszawa tel.: (0-22) 48 71 72 faks.: 48 12 06 e-mail:[email protected]http://www.zip.com.pl/
Cena: 1200 zł

Interfejs użytkownika jest nieco zagmatwany. Daje się zauważyć niekonsekwencję opisu ikon w formie dymków pomocy (np. po uruchomieniu procedury odwzorowań graficznych ich nie ma). Nie obniża to jednak funkcjonalności Analizatora Projektów Inwestycyjnych, a ponieważ można się spodziewać wzrostu znaczenia aplikacji biznesowych, produkt firmy ZIP (podobnie jak prezentowany w CHIP-ie 12/97 Analizator Sprzedaży ) z pewnością znajdzie zastosowanie w działach analiz opłacalności inwestycji.