Kiedy przysługuje zwrot pieniędzy?

W lutym 1999 roku kupiłem modem Zoltrix Spirit, który po dwóch miesiącach użytkowania się zepsuł. Jednak sprzedawcy powiedzieli, że Spirit nie może mieć takiej awarii. Czy jeśli zgłoszę się znów do serwisu (trzeci raz z tym samym problemem), to czy mam prawo żądać zwrotu pieniędzy? Andrzej Przybylak Zwrot pieniędzy nie może wynikać z działania polegającego […]

W lutym 1999 roku kupiłem modem Zoltrix Spirit, który po dwóch miesiącach użytkowania się zepsuł. Jednak sprzedawcy powiedzieli, że Spirit nie może mieć takiej awarii. Czy jeśli zgłoszę się znów do serwisu (trzeci raz z tym samym problemem), to czy mam prawo żądać zwrotu pieniędzy?

Andrzej Przybylak

Zwrot pieniędzy nie może wynikać z działania polegającego na trzykrotnym zgłoszeniu problemu, lecz nastąpić na wyraźne żądanie zwrotu sumy zapłaconej za towar. Wystarczy jednokrotne zgłoszenie takiego żądania. Z Pana opisu nie wynika, by Pan tak postąpił – relacje ze sprzedawcą robią raczej wrażenie konsultacji, porady, sygnalizacji problemu itp.

Uprawnienie do zwrotu pieniędzy za wadliwy towar przysługuje Panu z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne, zawartych w § 20 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr 64, poz. 328). Zgodnie z art. 576 kodeksu cywilnego jest ono ważne, o ile roszczenie zostało zgłoszone przed upływem 1 roku od daty uzyskania wiadomości oraz pod warunkiem że sprzedawca był powiadomiony o wadzie przed upływem rocznego terminu rękojmi za wady fizyczne.

Sprzedawca jest obowiązany przyjąć reklamację, ale może on też uchylić się od zwrotu pieniędzy przez niezwłoczną naprawę lub wymianę. Owa niezwłoczność dotyczy wad, które nie budzą wątpliwości. Dla reklamacji zaś wymagających zbadania zasadności po zasięgnięciu opinii eksperta lub badania w miejscu używania wyrobu (co wydawałoby się w Pana przypadku uzasadnione) termin wynosi do 14 dni, a w przypadku konieczności dokonania przez sprzedawcę oględzin u konsumenta – do 21 dni.

Sprzedawca ma ustawowy obowiązek umieścić powyższe rozporządzenie Rady Ministrów w widocznym miejscu swojego lokalu.

Tryb dochodzenia roszczeń konsumenckich jest alternatywny dla uregulowań gwarancyjnych – znaczy to, że ma Pan prawo wybrać to, które uzna Pan za bardziej korzystne.

Uprawnienia gwarancyjne ograniczają się zwykle do dwóch możliwości – wymiany lub naprawy. Wybór sposobu realizacji reklamacji należy do gwaranta. Postanowienia co do terminów, sposobu naprawy, obowiązków i uprawnień stron określać powinien dokument gwarancyjny. Jeśli brak takich postanowień czy wręcz takiego dokumentu – nie można uznać istnienia gwarancji.

Pańska dociekliwość ma wsparcie litery prawa – art. 546 k.c. zobowiązuje bowiem sprzedawcę do udzielania kupującemu potrzebnych wyjaśnień o prawach, uprawnieniach i stosunkach faktycznych (np. ostrzeżeniach, instrukcji instalacji).

Zawiłości prawne dotyczące komputerów sprawiają trudności nawet prawnikom. Część zagadnień nie jest bezpośrednio uregulowana przez obowiązujące przepisy. W większości przypadków niezbędne jest sprawdzenie, czy podobne sprawy były w Polsce w ogóle rozstrzygane. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytania często wymaga od prawnika przeprowadzenia czasochłonnych poszukiwań. Dlatego likwidujemy telefoniczne porady prawne i zapraszamy do wysyłania pytań pocztą lub e-mailem: [email protected]
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.