KE otwiera konsultacje o ograniczaniu kosztów wprowadzenia szybkiego internetu

Komisja kolejny raz o szybkim Internecie

Jak obniżyć koszty wprowadzenia szybkiego Internetu?

Jak obniżyć koszty wprowadzenia szybkiego Internetu?

Szybki dostęp do internetu stanowi fundament wszystkich sektorów gospodarki oraz będzie filarem jednolitego rynku cyfrowego. Każdorazowe zwiększenie nasycenia łączami szerokopasmowymi o 10 proc. powoduje wzrost gospodarki o 1–1,5 proc.. W tym kontekście Komisja Europejska pragnie poznać opinie na temat sposobów ograniczenia kosztów budowy nowych sieci zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w UE. Komisja pragnie w szczególności przeanalizować sposoby ograniczenia kosztów związanych z robotami z zakresu inżynierii lądowej takimi jak przebudowa ulic na potrzeby instalacji kabla światłowodowego, a które mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów danego przedsięwzięcia.

Komisja jest przekonana, że jest w stanie zmniejszyć koszty inwestycji w sieci szerokopasmowe o jedną czwartą. Prośba o przedstawienie uwag kierowana jest do wszystkich zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego, w tym np. operatorów telekomunikacyjnych, dostawców mediów, a także inwestorów, organów publicznych i konsumentów.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Musimy ograniczyć koszty robót inżynieryjnych ponoszonych przy budowie sieci szerokopasmowych, jeżeli chcemy szybciej rozpowszechnić szerokopasmowy dostęp do internetu w całej Europie. Musimy zweryfikować praktyczne pomysły na to, jak ograniczać koszty oraz ułatwiać dostęp do tej infrastruktury, jej ponowne wykorzystanie i współdzielenie. Nic bardziej nie irytuje obywateli niż rozkopane drogi i nic bardziej nie drażni przedsiębiorców niż bezsensowna biurokracja”.

Nawet 80 proc. całkowitych kosztów inwestycji w sieci szerokopasmowe stanowią roboty inżynieryjne. Koszt ten jest tak wysoki z powodu braku koordynacji projektów inżynieryjnych, zbyt małego ponownego wykorzystywania istniejącej infrastruktury oraz braku współpracy między poszczególnymi stronami. Na przykład przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne i kolejowe, dysponujące często własną infrastrukturą, zamiast porozumieć się z firmami telekomunikacyjnymi, rozkopują ulice na własną rękę. Szybszą budowę sieci szerokopasmowych utrudniają również długotrwałe, nieprzejrzyste i uciążliwe procedury uzyskania służebności przesyłu oraz wszystkich niezbędnych pozwoleń na szczeblu krajowym lub lokalnym.

Komisja chce poznać opinie na temat:

  • przeszkód utrudniających prowadzenie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową,
  • sposobów poprawy wykorzystania obecnej infrastruktury,
  • koordynacji robót inżynieryjnych,
  • środków służących zapewnieniu ściślejszej koordynacji miedzy właściwymi organami oraz uproszczeniu procedur związanych z wydawaniem zezwoleń,
  • dostosowania nowych budynków do potrzeb szerokopasmowej infrastruktury.

Konsultacje społeczne będą trwały do 20 lipca 2012 r. Wyniki tych konsultacji przyczynią się do ograniczenia kosztów inwestycji, a w rezultacie – ostatecznych cen detalicznych szerokopasmowego dostępu do internetu.

W Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) sformułowano cele w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu, zgodnie z którymi do 2013 r. wszyscy obywatele Unii powinni uzyskać dostęp do szybkiego internetu o prędkości 30 Mbps, natomiast do 2020 r. przynajmniej 50% europejskich gospodarstw domowych powinno być abonentami łącz internetowych o przepustowości powyżej 100 Mbps.

Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, w dniu 2 marca br., szefowie państw i rządów stwierdzili, że należy kontynuować wysiłki na szczeblu UE, aby ukończyć tworzenie jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r. poprzez zapewnienie większej dostępności szerokopasmowego dostępu do internetu, w tym poprzez ograniczenie kosztów związanych z szerokopasmową infrastrukturą. Bez tych inwestycji UE grozi utrata tej ważnej szansy na wzrost gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy.