Komisja Europejska upomina nasz Urząd Komunikacji Elektronicznej

Komisja Europejska wezwała Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) do zmiany lub wycofania projektu decyzji, która ogranicza dostęp operatorów alternatywnych do sieci światłowodowej Telekomunikacji Polskiej (TP).
Internet ma być tańszy i lepszy

Internet ma być tańszy i lepszy

Zdaniem Komisji decyzja UKE może mieć negatywny wpływ na konkurencję i na dalszą rozbudowę sieci światłowodowych, a tym samym może ograniczyć ofertę dostępną dla klientów indywidualnych i biznesowych. Komisja już po raz drugi wydaje zalecenie na podstawie art. 7a ramowej dyrektywy telekomunikacyjnej (MEMO/11/321).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: ”

O rgany regulacyjne w całej Europie, również w Polsce, muszą znaleźć właściwą równowagę między zachętami do inwestycji w szybki Internet a ochroną konkurencji. UKE powinien zapewnić równy dostęp do sieci TP wszystkim operatorom, co jest warunkiem wstępnym elastyczności ustalania cen i utrzymania konkurencji w obecnych i nowych sieciach”.

Projekt UKE dotyczy hurtowego dostępu szerokopasmowego – korzystając z niego, operatorzy mogą świadczyć usługi internetowe swoim klientom. Hurtowy dostęp szerokopasmowy jest przydzielany na wyższym poziomie sieci niż „dostęp do infrastruktury sieciowej” (nazywany również „uwolnieniem dostępu do pętli”) i pozwala operatorom alternatywnym na dostęp do większej części sieci operatora zasiedziałego.

Zgodnie z propozycją UKE ceny płacone przez operatorów za hurtowy dostęp szerokopasmowy do sieci TP „światłowód do domu” (ang. FTTH = fibre-to-the-home) miałyby nie być regulowane, co oznacza, że TP mogłaby dowolnie ustalać ceny dostępu. Zdaniem UKE możliwość swobodnego kształtowania cen byłaby zachętą dla TP do dalszego rozwoju tego rodzaju sieci. Jednakże zgodnie z zaleceniem Komisji w sprawie sieci dostępu nowej generacji (zob. MEMO/10/424), regulator rynku telekomunikacyjnego jest zobowiązany do stosowania zasady orientacji kosztowej w ustalaniu cen, chyba że równoważny dostęp dla operatorów alternatywnych jest zapewniony przez rozdział funkcjonalny w obrębie operatora zasiedziałego (brak powiązań operacyjnych między jednostkami organizacyjnymi) lub inne ścisłe zasady zapewniające niedyskryminację na rynku. W związku z tym Komisja wezwała dzisiaj UKE do zapewnienia zależnego od kosztów dostępu do sieci FTTH lub do wprowadzenia rygorystycznych zasad niedyskryminacyjnego dostępu do sieci operatora zasiedziałego, które wraz ze znaczną presją konkurencyjną wynikającą z regulowanych taryf dostępu do technologii miedzianej oraz innych dobrze rozwiniętych infrastruktur alternatywnych, takich jak sieci kablowe lub LTE (Long Term Evolution – standard szybkiej bezprzewodowej transmisji danych), mogą być wystarczającym środkiem ochrony konkurencji, dzięki któremu UKE nie będzie musiał narzucać zasady orientacji kosztowej w dostępie do sieci FTTH.

Komisja podjęła decyzję po przeprowadzeniu trzymiesięcznego postępowania, w trakcie którego BEREC, Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, wyraził poparcie dla stanowiska Komisji. Postępowanie rozpoczęło się w kwietniu, kiedy Komisja przekazała UKE swoje wątpliwości na piśmie (zob. IP/12/433).

Przepisy UE w dziedzinie telekomunikacji nakładają na państwa członkowskie obowiązek promowania konkurencji oraz interesów konsumentów w UE, jak również rozwoju jednolitego rynku.

Artykuł 7 nowej telekomunikacyjnej dyrektywy ramowej zobowiązuje krajowe organy regulacyjne do zgłaszania Komisji, Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz regulatorom rynku w pozostałych państwach UE środków, które planują wprowadzić celem rozwiązania problemów na rynku. Unijne przepisy telekomunikacyjne dają też Komisji prawo przyjmowania dodatkowych środków harmonizacyjnych w postaci zaleceń lub (wiążących) decyzji, w przypadku utrzymywania się w UE przez dłuższy czas rozbieżności w zakresie rozwiązań regulacyjnych, w tym środków naprawczych, stosowanych przez krajowe organy regulacyjne.

W lipcu 2012 r. (SPEECH/12/552) Neelie Kroes przedstawiła elementy planowanego pakietu środków, który będzie zawierał wytyczne dla regulacji dostępu szerokopasmowego na okres do 2020 r. Projekty wniosków zostaną oficjalnie przedłożone przed końcem 2012 r. i będą one dotyczyć niedyskryminacyjnych środków naprawczych, ustalania cen dostępu do sieci oraz warunków elastyczności ustalania cen w produktach hurtowego dostępu „nowej generacji”.

0
Źródło: Komisja Europejska
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.