W tym roku odbywa się piąta, jubileuszowa edycja konkursu, zorganizowana w 60. rocznicę urodzin jej patrona

Wielki konkurs dla wybitnych!

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań. Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą brać udział osoby, które nie ukończyły 30 roku życia (lub 32 roku w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych). Ponadto, uczestnicy muszą być pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w innej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

„W tym roku minie 10 lat od kiedy po raz pierwszy nagrodziliśmy młodego polskiego informatyka za wybitne osiągnięcia naukowe. Znaczenie technologii informatycznych we współczesnym życiu wciąż rośnie, a polska nauka aspiruje do znaczącej pozycji w świecie. Dlatego tym bardziej chcemy wspierać, promować i nagradzać naszych młodszych kolegów, którzy już wyróżniają się w międzynarodowym środowisku naukowym. To dobry moment, aby zaprosić do udziału w Konkursie prawdziwe talenty” — mówi prof. Paweł Urzyczyn, Przewodniczący Rady Nagrody.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl oraz dołączyć do niego CV, krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, odbitki najważniejszych publikacji (nie więcej niż 5) oraz

– w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia – kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Konkursu upływa 14 kwietnia 2014 r. Aktualny skład Rady Nagrody tworzą uznane autorytety w dziedzinie informatyki, badacze i wykładowcy akademiccy: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Wiktor Marek, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący). Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

Magazyn CHIP objął patronat medialny nad konkursem.

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat

XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły

mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.

Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI). Od 2006 roku Nagroda jest wspierana przez spółkę Sage.