5 najważniejszych wydarzeń z branży cyfrowego wideo

I nie mamy na myśli oblewania wodą Billa Gatesa.

380 mld USD na przejęcia i fuzje

Wydatki na fuzje i przejęcia w ogólnoświatowej branży TMT (telekomunikacja, media, telewizja) osiągnęły najwyższy poziom od 2001 roku przekraczający ponad 380 miliardów dolarów. Do najważniejszych z nich należą: przejęcie przez międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego Liberty Global największej holenderskiej sieci kablowej Ziggo, oraz zakupienie hiszpańskiego operatora ONO przez Vodafone. Największy operator kablowy w Ameryce – Comcast jest w trakcie przejęcia przez Time Warner Cable.

Po kilku latach łą czenia si ę ze sob ą polskich operator ó w telewizyjnych, rok 2014 by ł u nas wyj ą tkowo spokojny. Na ś wiecie wida ć jednak wyra ź ne ruchy konsoliduj ą ce. Duzi gracze łą cz ą si ę, my ś l ą c przede wszystkim o ci ę ciu koszt ó w. Im wi ę ksza skala dzia ł ania, tym mniejszy koszt jednostkowy ponosi operator. Jest to dobra wiadomo ść dla bran ż y, bo koszty wdro ż enia nowych technologii zwracaj ą si ę dzi ę ki temu szybciej, wi ę c firmy ch ę tniej w nie inwestuj ą. — podsumowuje Jarosław Narojczyk dyrektor zarządzający w Insys.

Standard Ultra HD

Producenci po klęsce 3D rozpoczęli walkę o dostarczanie jakości UHD. Wiosną Samsung wraz partnerami zaprezentował pierwszą w Europie aplikację dostarczającą filmy pełnometrażowe w jakości 4K. To Strefa VOD UHD, która działa na platformie InsysPlay. Jesienią bazę filmów w jakości 4K udostępnił również producent LG. I choć pierwsze telewizory obsługujące 4K pojawiły się na rynku dopiero 2 lata temu, to tylko w tylko tym roku ich cena spadła o ponad połowę, co oznacza, że będą coraz popularniejsze.

Platforma Google Play Movies i premiery kolejnych VOD w Polsce

Po długich oczekiwaniach Google udostępnił swój sklep VOD, czyli Google Play Movies również w Polsce. Użytkownicy zyskali dostęp do bazy kilkuset filmów, także w jakości HD, które mogą wypożyczać lub kupować na własność. Krajowi gracze również nie próżnowali: 2014 roku swoje premiery miały kolejne platformy VOD, m.in. nowe projekty T-Mobile i UPC przyciągające kolejnych widzów do ekranów komputerów i wzbogacające ofertę polskiego Video On Demand.

Start Google Play Movies jest niew ą tpliwie bardzo wa ż nym wydarzeniem tego roku i pomo ż e minimalizowa ć skal ę piractwa internetowego. Mimo ci ą g ł ego pojawiania si ę nowych platform, na tym rynku jest jeszcze du ż o miejsca dla kolejnych. Kwesti ą, kt ó r ą trzeba jeszcze dopracowa ć s ą z pewno ś ci ą ceny kupna i wypo ż yczania film ó w, a tak ż e brak polskich lektor ó w czy napis ó w przy wielu produkcjach. Ten drugi aspekt wymaga ł by jednak wi ę kszego nak ł adu finansowego i czasu, z kt ó rymi jak wiadomo przemys ł filmowy musi walczy ć najbardziej. Ju ż teraz na premiery w VOD czekamy zdecydowanie za d ł ugo, wida ć jednak znacz ą c ą popraw ę spowodowan ą pojawieniem si ę nowej konkurencji — komentuje Artur Brzyski dyrektor ds. rozwoju w Insys.

Upowszechnienie formatu MPEG-DASH i jego implementacja przez YouTube

Choć streaming adaptacyjny jest wykorzystywany już od dłuższego czasu, w wielu komercyjnych rozwiązaniach, to jednak do niedawna mieliśmy do czynienia z sytuacją gdzie każdy z dużych producentów (Microsoft, Adobe, Apple) miał swoje własne rozwiązanie, które było rozwijane niezależnie od innych. MPEG-DASH jest standardem, który skutecznie zastępuje i unifikuje dotychczas rozwijane technologie. Zostaje wykorzystywany w kolejnych projektach, także tych najbardziej znanych. Mowa oczywiście o serwisie YouTube, którego 99% treści jest już obsługiwana przez DASH-a. Tę migrację największy serwis wideo online rozpoczął już w 2013 roku, a podczas konferencji IBC 2014 w Amsterdamie Richard Leider wyjaśniał dlaczego MPEG-DASH jest od teraz dla YouTube obowiązującym standardem i tym samym zakończył proces jego implementacji.

MPEG-DASH to przede wszystkim unifikacja rozwi ą za ń streamingu adaptacyjnego i przeniesienie wszystkich jego korzy ś ci (szybki start i brak buforowania, dostosowanie jako ś ci do mo ż liwo ś ci sprz ę tu i łą cza) do otwartego i powszechnego standardu. Wyzwaniem stoj ą cym przed t ą technologi ą jest migracja starych rozwi ą za ń i upowszechnienie si ę nowych urz ą dze ń i odtwarzaczy j ą obs ł uguj ą cych. Bior ą c pod uwag ę to, ż e jej specyfikacja jest szczeg ół owo zdefiniowana i w popularyzacj ę tej technologii zaanga ż owa ł y si ę najwi ę ksze koncerny, rozpowszechnienie DASH

’ a to kwestia niedalekiej przysz ł o ś ci — prognozuje Piotr Czekała z Insys.

Inwestycje we własne systemy operacyjne

Rok 2014 pełen był informacji na temat rozwijania przez Samsunga otwartego systemu operacyjnego Tizen, który miałby uniezależnić koreańskiego giganta od Google i Androida. Pojawiły się pierwsze smartwatche oraz prace nad telefonami z wykorzystaniem tego systemu operacyjnego. Kim Hyun-suk, szef działu wizyjnego Samsunga ogłosił, że w styczniu podczas targów CES firma zaprezentuje SmartTV oparte o ten system. Wdrożeniem własnych systemów zainteresowani są również pozostali producenci. LG wdraża WebOS, a Panasonic chce wdrożyć Firefox OS.

Zar ó wno Tizen jak i WebOS s ą bardzo wa ż n ą kwesti ą, je ś li chodzi o rozw ó j w Smart TV. Oba systemy pozwalaj ą na tworzenie aplikacji na telewizory w wygodnym, otwartym ś rodowisku, kt ó re dzia ł a multiplatformowo. Je ś li te systemy si ę upowszechni ą, zaczn ą powstawa ć nowe aplikacje i gry, a stare zmigruj ą na now ą platform ę SmartTV zyskaj ą kolejne atrakcyjne atuty — komentuje Czekała z Insys.