Konkurs: przetestuj i zatrzymaj smartfona Wiko Lenny!

Uwaga. Wspólnie z producentem smartfonów Wiko Lenny przygotowaliśmy dla Was konkurs. Pięciu szczęśliwców, po gruntownym przetestowaniu smartfonów, zostawi je sobie u siebie. Co trzeba zrobić? Szczegóły poniżej:

Opis konkursu:

I faza: Konkurs rusza dziś i do dnia 19 kwietnia 2015 roku czekamy na Wasze zgłoszenia, zawierające kilka słów o sobie oraz krótką odpowiedź na pytanie: Czego oczekujesz od smartfona Wiko Lenny i do czego zamierzasz go używać? Zgłoszenia należy przysyłać na adres:[email protected]

II faza: Jury wyłoni pięć osób, które otrzymają od redakcji sprzęt do testowania. W trakcie testów, które potrwają do 19.06.2015, redakcja będzie zadawać różne pytania dotyczące testów, a odpowiedzi finalistów będą publikowane na stronie chip.pl i w magazynie CHIP.

Nagrody: Każdy z pięciu uczestników konkursu będzie mógł zatrzymać smartfona Wiko Lenny, którego specyfikację znajdziecie poniżej:

Specyfikacja smartfonu Wiko Lenny:

 • Wymiary 145 x 73 x 9,7
 • Waga 174g
 • System Android 4.4
 • Procesor dual-core, MT6572, 1.3 GHz
 • RAM 512 MB RAM
 • Pamięć wewnętrzna 4GB (+obsługa kart microSD)
 • Aparat tył 5mpx
 • Aparat przód VGA
 • Multimedia: Radio, Dyktafon, Polifonia, Odtwarzanie muzyki i wideo
 • Bateria 1800 mAh, litowo-jonowa

Poniżej znajduje się pełny regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „PRZETESTUJ I ZATRZYMAJ”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Burda Communications Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106166, kapitał zakładowy 5 126 000,00 zł, NIP: 899-10-04-485 jest Organizatorem konkursu „PRZETESTUJ I ZATRZYMAJ”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs promowany jest na stronie www.chip.pl oraz profilu magazynu CHIP na Facebooku.
 3. Burda oświadcza, że jest wydawcą portalu chip.pl i przysługują jej wszelkie prawa do tego portalu.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Burda jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.04.15 roku o godz. 17:00. Zgłoszenia przesyłać można do 19.04.15 do godz. 20:00, przy czym:

Faza Iod momentu ogłoszenia konkursu na stronie chip.pl oraz facebook.com/chippl do dnia 19.04.15 roku

należy przesłać zgłoszenie chęci udziału w konkursie zawierające: kilka słów o zgłaszającym oraz krótką odpowiedź na pytanie „Czego oczekujesz od smartphone’u i do czego zamierzasz go używać” na adres e-mail: [email protected]. Z osób zgłoszonych w fazie I Jury wybierze 5 osób, których odpowiedzi uzna za najciekawsze. Osoby te otrzymają od redakcji sprzęt do testowania, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, i przechodzą do fazy II. Uczestnicy, którzy przejdą do fazy II zostaną powiadomieni o tym fakcie na adres e-mail..

Faza IIod 19.04.15 roku do 19.06.15 roku

uczestnicy wyłonieni w Fazie I testują sprzęt i piszą teksty na zadany wcześniej temat, które publikowane są na stronach chip.pl z częstotliwością 3 ( słownie: trzy ) razy w miesiącu, łącznie 9 (słownie: dziewięć) razy przez okres trzech miesięcy „Czytelnicy testują Wiko” na chip.pl. Opinie zostaną również zamieszczone w magazynie CHIP w numerach 6,7 i 8.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
 2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie jest:

– posiadanie konta na stronie www.chip.pl – polubienie profilu na Facebooku: facebook.com/chippl

 1. W konkursie uczestniczy się testując sprzęt Wiko Lenny i wysyłając pracę konkursową w terminie podanym w paragrafie 2 na adres e-mail: [email protected].
 2. Nadsyłane prace konkursowe mogą mieć formę dowolną: zdjęcia, teksty, filmy itp.

– Prace konkursowe w postaci fotografii powinny być przesłane w formie jpg. Fotografie mogą być wykonane w technice dowolnej. Dozwolone jest podstawowa korekcja obrazu. Uczestnik jest obowiązany do przedstawienia nieobrobionego, wyjściowego zdjęcia na żądanie komisji.

– Zabronione jest przesyłanie prac konkursowych sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszających powszechnie akceptowane wartości i zasady współżycia społecznego.

 1. Osoba, która wysyła pracę konkursową musi posiadać do niej prawa autorskie.
 2. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Burda lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia) i małżonkowie.
 3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§4 Nagrody

 1. Organizator przydzieli nagrody wszystkim wyłonionym wcześniej 5 ( słownie: pięciu) uczestnikom Konkursu, którzy testowali sprzęt oraz przysłali opinię na temat sprzętu.
 2. Nagrody w konkursie stanowią:

– smartphone Wiko Lenny – 5 ( słownie: pięć )sztuk o wartości jednostkowej 450 zł złotych brutto.

 1. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.

§5 Deklaracje

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Burda jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż:

(i) Uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

(ii) Uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się (sportretowanych) na Fotografii;

(iii) Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez Uczestnika fotografią przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii.

(iv) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu pracy na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

§6 Przyznawanie nagród

1. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów zawiadomi listownie drogą e-mail każdego laureata – wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się – o zdobyciu nagrody, wzywając go do poświadczenia gotowości objęcia nagrody. W przypadku nieotrzymania poświadczenia w terminie 14 dni z przyczyn zawinionych przez laureata, jury wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego laureata.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej chip.pl/konkursy.

§7 Postępowanie w sprawie wręczania nagród

1. Nagrody, testowane wcześniej przez uczestników, zostają u laureatów konkursu na własność.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, login i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Uczestnicy pozostają dla Organizatora anonimowi przez cały czas trwania Konkursu i są identyfikowani wyłącznie na podstawie Nicku, za pomocą którego brali udział w konkursie.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

 • Przewodniczący: Tomasz Kulas – redaktor prowadzący CHIP.pl
 • Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Pająk – redaktor CHIP
 • Sekretarz: Renata Cholewska – główna księgowa Burda

5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

6. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie godzi się z rozstrzygnięciem, przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.burdamedia.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł brutto, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.