Mądrej głowie dość dwie słowie

Opasłe tomy mają w sobie coś tajemniczego, zwłaszcza te, które zachęcają do poznania nowego… Cóż, czasy się zmieniają, żyjemy w erze pośpiechu i nie każdy może oddać się przyjemnemu skądinąd, jednak czasochłonnemu wertowaniu na przykład słowników.
Dla ludzi, którzy cierpią na brak czasu, a na co dzień korzystają z tego typu publikacji, PWN przygotowało długo oczekiwany Komputerowy słownik języka polskiego. Pakiet pracuje w środowiskach Windows 3.1x i Windows 95, może współpracować z edytorami Microsoft Word 6.x i WordPerfect 6.x.

słownik języka polskiego PWN na CD Pracę z Komputerowym słownikiem języka polskiego PWN usprawnia czytelny i łatwy w obsłudze interfejs

Łącznie 120 tysięcy haseł z dwóch słowników PWN

Program obejmuje terminy ze Słownika języka polskiego i Słownika wyrazów obcych (w sumie ok. 120 tysięcy haseł). Zawartość każdego z nich opiera się na wydaniach książkowych z 1995 roku, firmowanych oczywiście przez PWN.
Komputerowy słownik języka polskiego pozwala na korzystanie ze Słownika języka polskiego i Słownika wyrazów obcych jednocześnie. Można wybrać też jeden słownik źródłowy. Aby dokonać wyboru, który z nich będzie nam potrzebny w czasie pracy, należy zaznaczyć jego ikonę albo wybrać stosowny element menu Plik. Możliwe jest także uruchomienie dowolnego słownika przy pomocy skrótu klawiaturowego. Jeżeli korzystamy równocześnie z obu słowników, wówczas na liście haseł pojawiają się objaśnienia z każdego z nich. Ikony w postaci książek znajdujące się z lewej strony paska narzędzi symbolizują dany słownik: jasna okładka – Słownik języka polskiego, różowa – Słownik wyrazów obcych.

Zakładka pozwala często wrócić do najczęściej używanych haseł słownik języka polskiego na cd

Interfejs Słownika języka polskiego na CD

Główne okno programu podzielone jest na trzy części. Lewą stronę ekranu zajmuje kolumna zawierająca uporządkowane alfabetycznie hasła, w jej górnej części umieszczono małą komórkę, w którą można wpisać wyszukiwane słowo – jest ono odnajdywane automatycznie. Zasadniczy element okna stanowi pole, na którym pojawiają się wyjaśnienia poszukiwanych przez nas terminów. By na liście tej pojawiło się szukane przez nas słowo należy kliknąć dwukrotnie myszą na czarny pasek wyszukiwania lub wcisnąć klawisz [Enter]. Hasła podstawowe zawierają przykłady użycia wyszukiwanego wyrazu uporządkowane według znaczeń. W większości przykłady przedstawione zostały w postaci związków frazeologicznych i zwrotów typowych dla polskiej składni. W Słowniku języka polskiego podawane są także powszechnie używane przysłowia. Objaśniane jest również przenośne znaczenie wyrazów.

Reklama

Hasła, podobnie jak w edycji książkowej, zawierają terminy gramatyczne w formie skrótów. Pojawienie się tych uzupełnień jest uzależnione od wybranych przez nas opcji. Dotyczą one rodzaju, aspektu, przypadka, stopnia; określają również część mowy, zawierają kwalifikatory i nazwy języków w informacjach etymologicznych. Znajdujące się w haśle symbole rodzaju rzeczownika lub aspektu czasownika: m, n, ż, ndk, i dk wraz z następującą po nich cyfrą rzymską są odsyłaczami do tabel fleksyjnych. Niezwykle cenną opcją jest również możliwość rozwijania skrótów oraz odsyłania do tabel odmiany.

rzetelna zawartość merytoryczna
prostota obsługi
możliwość tworzenia zakładek
duża liczba informacji na temat każdego hasła
możliwość dołączania notatek
W skrócie
Komputerowy słownik języka polskiego
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 3.1x; ok. 1 MB na dysku
Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
tel.: (0-22) 695 43 21,
fax: (0-22) 695 42 88
Cena: ok. 140 zł

Poruszanie się w programie

Program pozwala na kilka sposobów poruszać się między hasłami. Po naciśnięciu przycisku Powrót do poprzedniego hasła na ekranie pojawia się poprzednio wyszukiwane słowo. Na pasku narzędzi sąsiadująco umieszczone są przyciski Poprzednie hasło i Następne hasło. Dzięki nim można przechodzić do następnego lub poprzedniego hasła w kolejności alfabetycznej.
Kolejny sposób poruszania się między hasłami udostępnia opcja Historia. Naciśnięcie tej ikony powoduje wyświetlenie na ekranie okna z listą haseł, z której korzystaliśmy w danej sesji pracy ze Słownikiem. Klikając na wybrane umieszczone w nim hasło możemy wrócić do wcześniej wyszukanego słowa pomijając zwykły tryb wyszukiwania.
Słownik zawiera oczywiście połączenia hipertekstowe pomiędzy hasłami. Po kliknięciu myszką na dany odnośnik jest wyszukiwany odpowiedni termin i pojawia się jako kolejne na liście głównej części okna.
Na pasku narzędzi znajduje się także ikona Zakładki. Opcja ta umożliwia zaznaczenie w Słowniku haseł, do których najczęściej wracamy. Po naciśnięciu tej ikony wyświetla się okno w formie karty, zawierające aktualne hasło i listę wcześniej założonych haseł.
Poza wieloma wymienionymi możliwościami program pozwala także na wzbogacanie treści wyświetlanych haseł poprzez tworzenie notatek. Po kliknięciu przycisku Notatka wyświetlane jest okno z miejscem przeznaczonym na wpisanie treści uwag. Jeżeli do wyświetlonego aktualnie hasła dołączona jest notatka, symbolizuje ją mały spinacz – po jego kliknięciu wyświetlana jest treść naszej uwagi.
Bardzo wygodny i łatwy w obsłudze, gwarantujący rzetelne wiadomości Komputerowy słownik języka polskiego PWN jest przykładem świetnego narzędzia ułatwiającego pracę wszystkim tym, którzy na co dzień zmagają się z językiem ojczystym.