Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE

Komisja chce wzmocnić ochronę Europy przed atakami cybernetycznymi

Komisja Europejska przedstawiła dwa nowe środki, aby zagwarantować, że Europa może obronić się przed atakami na jej kluczowe systemy informatyczne.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przeciwdziałania nowym przestępstwom cybernetycznym, takim jak ataki cybernetyczne na wielką skalę, uzupełnia wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wzmocnienia i zmodernizowania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Obie inicjatywy zostały przewidziane w Europejskiej agendzie cyfrowej i programie sztokholmskim w celu zwiększenia zaufania do sieci i poprawy jej bezpieczeństwa (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Zgodnie z proponowaną dyrektywą sprawcy ataków cybernetycznych i producenci służących temu celowi programów oraz oprogramowania złośliwego mogą być ścigani i podlegać bardziej surowym karom. Państwa członkowskie byłyby również zobowiązane do szybkiego udzielenia odpowiedzi na pilne prośby o pomoc w przypadkach ataków cybernetycznych. Oba wnioski zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów Unii Europejskiej w celu ich przyjęcia.

Wniosek Komisji w sprawie cyberprzestępczości opiera się na przepisach, które obowiązują od 2005 r. oraz wprowadza nowe okoliczności obciążające i wyższe kary. Zaproponowana dyrektywa przewiduje również utworzenie systemu rejestrowania i śledzenia ataków cybernetycznych.

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby wzmocnić i zmodernizować Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która została utworzona w 2004 r. Na mocy swojego nowego mandatu ENISA angażowałaby państwa członkowskie UE i zainteresowane strony sektora prywatnego we wspólne działania w całej Europie, takie jak ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa sieci, partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz bezpieczeństwa sieci, analizy gospodarcze, ocena ryzyka i kampanie informacyjne.

Aby odpowiedzieć na zwiększającą się intensywność wyzwań bezpieczeństwa cybernetycznego, proponowane rozporządzenie rozszerzyłoby mandat ENISA o 5 lat i stopniowo zwiększało jego zasoby finansowe i ludzkie. Komisja proponuje, aby wzmocnić także strukturę zarządzania ENISA poprzez zwiększenie uprawnień nadzorczych zarządu, który reprezentuje państwa członkowskie UE i Komisję Europejską.

Proponowana dyrektywa w sprawie ataków na systemy informatyczne uchyla decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW. Państwa członkowskie miałyby obowiązek przestrzegać nowej dyrektywy w sprawie cyberprzestępczości i transponować ją do prawodawstwa krajowego najpóźniej w ciągu dwóch lat od jej przyjęcia.

ENISA została stworzona w 2004 r. i jej obecny mandat wygasa w marcu 2012 r. Wnioskuje się obecnie o przedłużenie tego mandatu o 5 lat. Wniosek dotyczący rozporządzenia poprzedzał szeroko zakrojony proces obejmujący ocenę agencji, zalecenia jej zarządu, dwie publiczne konsultacje i ocenę skutków wraz z analizą kosztów oraz korzyści.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.