127 milionów euro kary dla Telekomunikacji Polskiej!

Jako operator posiadający pozycję dominującą, TP jest zobowiązana zapewnić operatorom alternatywnym dostęp do swojej sieci (za opłatą), tak aby mogli oni skutecznie konkurować na rynku detalicznym. TP konsekwentnie przez ponad cztery lata odmawiała lub utrudniała operatorom alternatywnym dostęp do swojej sieci. Wiceprzewodniczący Komisji, Joaquín Almunia, stwierdził: Komisja nie może pozwolić na to, aby praktyki antykonkurencyjne zagrażały rozwojowi Internetu oraz gospodarki cyfrowej.
127 milionów euro kary dla Telekomunikacji Polskiej!
Telekomunikacja Polska ukarana przez Komisję Europejską

Telekomunikacja Polska ukarana przez Komisję Europejską

Przypadek ten pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani nie dopuścić do tego, aby dominujący operator telekomunikacyjny systematycznie szkodził konkurentom, którzy w innym wypadku mogliby w znaczny sposób przyczynić się do zmian na rynku na korzyść konsumenta. Aby zapewnić użytkownikom końcowym szerokopasmowy dostęp do Internetu, operatorzy alternatywni mogą albo wybudować alternatywną sieć dostępu, co jest nieopłacalne, albo skorzystać z sieci operatora zasiedziałego, czyli Telekomunikacji Polskiej.

Z kolei aby skorzystać z sieci operatora zasiedziałego operatorzy muszą uzyskać hurtowy dostęp szerokopasmowy lub dostęp do lokalnej pętli abonenckiej. W Polsce te produkty i usługi hurtowe są oferowane wyłącznie przez TP SA, od której operatorzy alternatywni są zależni, jeżeli chcą konkurować na rynku detalicznym. Komisja zebrała wiele dowodów potwierdzających, że Telekomunikacja Polska celowo próbowała ograniczyć konkurencję stawiając przeszkody operatorom alternatywnym na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W okresie od sierpnia 2005 r. do co najmniej października 2009 r. TP SA stosowała praktyki uniemożliwiające lub opóźniające wejście konkurentów na rynek. Operatorzy alternatywni napotkali wiele przeszkód na każdym etapie uzyskiwania dostępu do produktów hurtowych TP SA. Przykładowo TP SA proponowała niekorzystne warunki dostępu, opóźniała proces negocjacji, odmawiała realizacji zamówień w nieuzasadniony sposób oraz nie dostarczała alternatywnym operatorom wiarygodnych i pełnych informacji o sieci.

Wyżej wymienione praktyki uniemożliwiały operatorom alternatywnym skuteczne konkurowanie na rynku oraz stanowiły nadużycie pozycji dominującej przez TP SA na polskim rynku szerokopasmowego dostępu. Zgodnie z dzisiejszą decyzją Komisji TP SA ma bezzwłocznie zaprzestać naruszenia, o ile jeszcze tego nie uczyniła, oraz powstrzymać się od ponownego podejmowania wszelkich działań lub zachowań mających ten sam lub równoważny cel bądź skutek. W 2010 r. całkowity obrót uzyskany przez Telekomunikację Polską wyniósł 3,9 mld euro (15,7 mld pln).

Przy określaniu wysokości grzywny Komisja wzięła pod uwagę czas trwania i wagę naruszenia oraz średnią wartość sprzedaży TP SA na rynku związanym z naruszeniem w okresie między 2005 r. a 2009 r.