Konkurs “Gdyński Biznesplan 2012” – X Jubileuszowa Edycja!

Duch przedsiębiorczości drzemie w każdym, czego dowiódł fakt, że najstarszym uczestnikiem IX edycji z 2011 roku była 74-letnia osoba, najmłodszym 18-latek, a średnia wieku to 25-30 lat. Około 62% uczestników miało wyższe wykształcenie.
Konkurs “Gdyński Biznesplan 2012” – X Jubileuszowa Edycja!
Gdyński Biznesplan 2012

Gdyński Biznesplan 2012

W IX edycji konkursu z 2011 roku najwięcej uczestników pochodziło z Gdyni – 56%, 18% z Gdańska, ale zgłosili się również uczestnicy z m.in. Częstochowy, Bydgoszczy, Opola, Warszawy, Białegostoku, Katowic i Olsztyna oraz z Wielkiej Brytanii!

W roku 2011 zgłoszono 704 projekty biznesplanów, z czego 45 dotyczyło produkcji (rzemiosła), 407 usług oraz 251 sektora handlowego. Do II etapu zakwalifikowano 166 biznesplanów. W etapie III wyłoniono finałową 17 i to właśnie z tych biznesplanów zostali wyłonieni laureaci IX edycji Konkursu z 2011 roku.

Konkurs “Gdyński Biznesplan” stał się wzorem do naśladowania, a w szczególnych wypadkach swojego rodzaju ikoną tego typu projektów. Wiele konkursów w innych miastach wzorowanych jest na naszym, gdyńskim konkursie. Ogromnie cieszy nas fakt, że Konkurs “Gdyński Biznesplan” ma swoich następców np. “Pomorski Biznesplan” w Wejherowie czy konkurs “Jaskółki przedsiębiorczości” organizowany przez Politechnikę Gdańską.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach wzięło łącznie udział 2.450 uczestników, którzy zaprezentowali Jury 2.295 pomysłów biznesowych. Spośród 27 laureatów, zwycięzców pierwszych trzech miejsc, minionych dziewięciu edycji Konkursu, założono 24 firmy, które prężnie działają i dynamicznie rozwijają się.

Trzecie miejsce w Konkursie “Gdyński Biznesplan 2011” zajął pomysł na “Meble dla osób niepełnosprawnych – automatyzacja i udogodnienia ergonomiczne”, który ma celu ułatwienie życia niepełnosprawnym w ich własnych domach.

Konkurs “Gdyński Biznesplan 2012” adresowany jest – tak jak do tej pory – przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu X, jubileuszowa, edycja Konkursu “Gdyński Biznesplan 2012” zostanie przeprowadzona w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 02.01-31.05.2012r.

W etapie I w dniach 02.01-31.01.2012r. uczestnicy konkursu złożyli Organizatorowi (tj. Prezydentowi Miasta Gdyni) Formularze Zgłoszeniowe do udziału w Konkursie. W etapie II, który odbędzie się w dniach 10.02-31.03.2012r., uczestnicy dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Prezydentowi Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2012r.

Konkursowe biznesplany można składać w następujący sposób:

  • wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
  • wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
  • składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem na kopercie “Gdyński Biznesplan 2012”.

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.03.2012r.

Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami w następujących zakresach tematycznych:

□ zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie

□ jak napisać biznesplan – szkolenie

□ marketing w firmie – szkolenie

□ źródła finansowania działalności gospodarczej – szkolenie

□ porady doradcy podatkowego – spotkanie z ekspertem

□ porady prawne w prowadzeniu biznesu – spotkanie z ekspertem

□ elementy prawa pracy – szkolenie

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, w kilku bądź też we wszystkich szkoleniach i/lub spotkaniach.

W etapie III przeprowadzonym w dniach 13.04-31.05.2012r. nastąpi wyłonienie maksymalnie kilkunastu finałowych projektów, które walczyć będą o nagrodę główną. W etapie tym finaliści, w trakcie indywidualnych spotkań z Jury Konkursu, zapoznają się z ewentualnymi uwagami jurorów na temat złożonych biznesplanów. Będą mieli też okazję wniesienia ostatnich poprawek i uzupełnień do swoich projektów. Etap ten kończy uroczysta Gala Finałowa w dniu 31.05.2012r., podczas której ogłaszane są wyniki Konkursu i wręczane nagrody/wyróżnienia.

Dla laureatów Konkursu “Gdyński Biznesplan” przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, łączna pula nagród to ponad 100 tysięcy PLN.

Dla zwycięzcy konkursu:

  • 45 tysięcy PLN na rozwój firmy
  • nieodpłatny udział w podyplomowych studiach menedżerskich “Europejski Model Zarządzania” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
  • bezpłatny udział w coachingu “Angielski w biznesie z indywidualnym trenerem”

Nagrody rzeczowe – przydatne w biznesie – to notebook z drukarką, a pozostałe nagrody to m.in.: poręczenia kredytów, pożyczki z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, dotacje dla osób niepełnosprawnych, bezpłatna obsługa prawno-księgowa, status partnera w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, bezpłatny hosting strony internetowej przez okres 2 lat czy nieodpłatny, bezpłatny program Systim do zarządzania firmą z licencją na 1 rok, roczne prowadzenie rachunku bankowego eFirma w NORDEA Bank Polska S.A.

Finaliści Konkursu spełniający wymogi projektu opracowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1, mogą otrzymać rekomendację do udziału w procesie preinkubacji w ramach funduszu kapitałowego działającego w ramach ARP S.A. inwestującego w projekty innowacyjne. W procesie tym ARP S.A. zapewnia wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe, polegające m.in. na bezpłatnym udostępnieniu powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem biurowym, oraz zapewnieniu również bezpłatnych usług doradczych z zakresu m.in. transferu technologii, analizy rynkowej, finansowej czy prawnej. W przypadku pozytywnej weryfikacji biznesplanu uzyskanej w trakcie procesu preinkubacji fundusz kapitałowy ARP S.A. deklaruje zainwestowanie do kwoty 200 000 EUR w spółkę tworzoną na bazie zgłoszonego przez finalistę biznesplanu.

Dodatkowo finaliści Konkursu będą mogli skorzystać z bezpłatnej, półrocznej opieki doradcy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Laureaci Konkursu otrzymają także wsparcie medialne swoich projektów, co jest niezwykle istotne w początkowej fazie ich realizacji.

Pomocne w przygotowaniu biznesplanu są bezpłatne szkolenia dla uczestników konkursu.

Dla uczestników zakwalifikowanych do finałowej dziesiątki Konkursu i zamieszkałych poza woj. pomorskim gwarantowany jest nocleg w Hotelu Hotton w Gdyni.