Nowoczesny sektor MŚP siłą napędową gospodarki

Badanie zostało przeprowadzone przez VansonBourne w listopadzie 2011 roku wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Czech, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Wzięło w nim udział 700 właścicieli firm lub decydentów – po 100 z każdego z wyżej wymienionych krajów. Aż 54% spośród badanych polskich firm działa na rynku dłużej niż 10 lat, a kolejne 26% od 5 do 10 lat.
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
W firmach MŚP w dalszym ciągu brakuje zrozumienia co do tego, jak bardzo nowe technologie mogą usprawnić ich działalność biznesową
Chmura nowych możliwości

Chmura nowych możliwości

Rozwój gospodarczy w rękach MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa to wiodący sektor gospodarki nie tylko Polski, ale też całej Unii Europejskiej. Obejmuje największą grupę przedsiębiorców, wytwarzając ok. 60% całego unijnego PKB. Jest to zarazem sektor generujący blisko 70% miejsc pracy. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jest w dzisiejszych czasach kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarki, ponieważ aktywnie działający przedsiębiorcy podnoszą jej konkurencyjność.

Właściciele polskich małych i średnich wierzą w znaczenie ich działalności w skali całej gospodarki. Przedstawiciele aż 88% z nich zgadzają się, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią fundament gospodarki. Co więcej, znaczna większość właścicieli firm z sektora MSP, bo aż 77%, jest przekonana, że powodzenie ich biznesu ma wpływ na całościowy obraz gospodarki.

Jednocześnie 30% spośród badanych firm w Polsce wierzy, że ich biznesy będą się rozwijać w trakcie najbliższych 12-18 miesięcy, podczas gdy tylko 6% zakłada, że to będzie dla nich okres trudny i mniej owocny. Z kolei aż 35% deklaruje zatrudnianie nowych pracowników, a jedynie 4%, spodziewa się, że będzie zmuszone dokonać redukcji zatrudnienia.

“Dużą zaletą MSP jest zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu gospodarka jest w stanie łagodniej przechodzić przez okresy dekoniunktury. Duże zdolności dostosowawcze pozwalają też małym i średnim firmom na łatwiejszą, niż ma to miejsce w firmach dużych, adaptację nowych rozwiązań i technologii. W skali makro oznacza to poprawę efektywności i innowacyjności całej gospodarki.” – podkreśla dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Nowe technologie warunkiem sukcesu

Aby polskie przedsiębiorstwa mogły sprostać wymogom współczesnej sytuacji gospodarczej, aktywnie konkurować na rynku międzynarodowym i przyczyniać się do czynienia gospodarki kraju bardziej innowacyjną, muszą inwestować we własny rozwój. Wśród szeregu inwestycji będących furtką do wyjścia z kryzysu gospodarczego, jedną z ważniejszych jest tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii wspierających sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Raport z przeprowadzonego przez PARP badania dotyczącego kierunków inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP pokazuje, iż blisko połowa polskich małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje inwestycje w nowe technologie. Z kolei wyniki badania VansonBourne pokazują powody chęci inwestycji w IT. Aż 68 % przedstawicieli polskiego sektora MSP uważa, że nowe technologie są kluczowym czynnikiem, który pomoże im wydźwignąć się z obecnego impasu ekonomicznego. Ponad połowa (54%) twierdzi wręcz, że inwestycja w technologie komputerowe będzie czynnikiem decydującym o tym, czy ich działalność rozwinie się, lub zwyczajnie przetrwa.

Chmura nowych możliwości

Biorąc pod uwagę fakt, że aż 68% polskich respondentów (więcej niż średnia dla całego regionu, równa 64%) twierdzi, że wykorzystanie technologii komputerowych będzie czynnikiem decydującym w kwestii powodzenia firm z sektora MSP. Jednym z warunków niezbędnych do podniesienia poziomu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT w firmach MSP jest zwiększenie ich dostępności. Nowe możliwości w tym zakresie stwarza model cloud computingu, w którym zaawansowane i nowoczesne rozwiązania, dostępne wcześniej dla dużych firm, są dziś w zasięgu firm średnich, a także małych. Oferowane są w formie usług online.

“Szybkość wymiany informacji i stały dostęp do niezbędnych danych, bez względu na miejsce – czyli wszystko to, co zapewniają rozwiązania dostępne w formie usług (tzw. cloud computing) – są obecnie jednym z kluczowych czynników wpływających na zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku. Aż 74% firm oczekuje właśnie tego, żeby technologie komputerowe umożliwiały ich pracownikom pracę w każdym czasie, z każdego miejsca. Jednak rozwiązania chmurowe były do tej pory dostępne jedynie dla większych firm, ze względu na wysokie koszty wdrożenia i długi okres zwrotu inwestycji. Dlatego Microsoft stworzył szereg rozwiązań, które dedykowane są sektorowi MSP i odpowiadają na ich specyficzne potrzeby. Szereg dedykowanych rozwiązań chmurowych, jakie oferujemy, to niedrogie i funkcjonalne narzędzia pozwalające przedsiębiorstwom na zrezygnowanie z inwestycji we własną infrastrukturę IT, na korzyść skupienia się na rozwoju biznesu.” — mówiIlona Tomaszewska, dyrektor sprzedaży do segmentu MSP w polskim oddziale Microsoft.

Już 22% badanych firm w Polsce zadeklarowało używanie rozwiązań typu cloud computing w swoich przedsiębiorstwach, choć nadal 47% jeszcze z tego modelu nie korzysta. Spośród nich, przeszło połowa planuje jednak wdrożenie rozwiązań w modelu cloud w najbliższych 12-18 miesiącach.

Na tle krajów, które brały udział w badaniu, Polscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z rozwiązań w chmurze dostrzegają wyraźne korzyści dla ich biznesu. 58% ocenia rozwiązania IT w modelu cloud jako te, które pozwalają obniżać koszty, 55% jako bardziej elastyczne, a 50% twierdzi, że zapewniają większą produktywność ich firm. 59% przedsiębiorstw MSP wskazało, że cloud computing będzie coraz ważniejszy w tym segmencie firm, a 43% twierdzi, że IT w modelu chmury będzie miało kluczowe znaczenie dla firm z ambicją do rozwoju.

“MSP, które przenoszą swoje zasoby IT do chmury publicznej, już po krótkim czasie zaczynają uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną zostają dopasowane do rzeczywistych potrzeb firmy – pojawiają się więc pierwsze oszczędności. Następnie, dzięki nieograniczonym wręcz zasobom IT, MSP są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Cloud computing ogranicza zatem ryzyko utraty dodatkowych przychodów i utraty kontrahentów. Skalowalność chmury i wynikająca z niej elastyczność w reagowaniu, pozwala więc zachować małym i średnim firmom przewagę nad tymi konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują” — wskazuje Krzysztof Łapiński z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Bezpieczne dane

O ile firmy MSP dostrzegają rosnące znaczenie informatyki w formie usług, o tyle wciąż niski poziom adopcji rozwiązań cloud computing w ich działalności wynika z pewnych obaw, najczęściej nieuzasadnionych. 73% firm chce wiedzieć gdzie zlokalizowane są ich dane. W tym samym czasie 30% respondentów zgodziło się, że dane przechowywane w chmurze, czyli na serwerach dostawy usług informatycznych, są tak samo bezpieczne, jak na własnym komputerze.

Do rosnącej świadomości na temat bezpieczeństwa cloud computing przyczyniają się starania dostawców tego typu usług o ich certyfikację. Ich skutecznym przykładem w ostatnim czasie jest podpisanie przez firmę Microsoft dokumentów potwierdzających, iż pakiet Office 365 jest pierwszym rozwiązaniem dla biznesu dostępnym w modelu cloud, spełniającym unijne i amerykańskie standardy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych.