Zaufanie do kopii zapasowych rośnie

Acronis Global Disaster Recovery (DR) Index to coroczny wskaźnik, który mierzy poziom zaufania firm do ich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii oraz obrazuje możliwości przedsiębiorstw na całym świecie w tym zakresie.
Zaufanie do kopii zapasowych rośnie
Acronis Global Disaster Recovery Index 2012

Acronis Global Disaster Recovery Index 2012

Pomimo, że rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ostatnim czasie, firmy na całym świecie wykazują wzrost zaufaniu do własnych możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych, a następnie odzyskania danych i systemów IT po awarii.

Jak wynika z raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, firmy są średnio o 14% bardziej pewne co do swoich możliwości do backupu i odzyskiwania danych po awarii, w porównaniu do wyników uzyskanych w poprzednim badaniu. Kluczem do tego wzrostu jest zaobserwowana poprawa w zakresie posiadanych zasobów (narzędzia / środowisko) oraz odpowiednich technologii do pracy. Zaufanie w tych dwóch kategoriach wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. U podstaw wzrostu zaufania leży fakt, że 66% badanych przedsiębiorstw sprawdza plany tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii bardziej regularnie. Prawdopodobnie jest to konsekwencją katastrofalnych klęsk żywiołowych, jakie dotknęły większość regionów w 2011 r. (destrukcyjne powodzie w Australii, Brazylii i Tajlandii, trzęsień ziemi w Nowej Zelandii i Turcji, burze w Stanach Zjednoczonych pochłaniające miliardowe odszkodowania i niszczycielskie tsunami w Japonii), po których niektóre przedsiębiorstwa wciąż jeszcze w pełni nie odzyskały równowagi.

Pomimo ogólnego wzrostu zaufania jakie wykazały firmy w zakresie procesów backupu i odzyskiwania danych po awarii, dane wynikające z badania prawie 6000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów pokazują, że:

  • Budżety nie zmieniają się: firmy rok w rok wydają tyle samo na backup i DR (10% wydatków IT).
  • Blisko połowa (47%) obecnie odczuwa brak wsparcia ze strony kadry kierowniczej do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
  • Nieustający wzrost danych: typowe firma z sektora MSP każdego roku tworzy prawie 40TB nowych danych.
  • Błądzić jest rzeczą ludzką: 60% badanych jako najczęstszą przyczynę przestojów systemu podaje błąd człowieka.
  • Koszt awarii: średni czas przestoju systemu trwa 2,2 dnia a na skutek strat w produktywności co roku kosztuje każdą firmę USD$ 366 363.

Zarządzenie hybrydowymi środowiskami fizycznym, wirtualnym i typu ‘cloud’ stanowi największe wyzwanie.

Zdecydowana większość (70%) badanych managerów IT przyznaje, że drugi rok z rzędu największym dla nich wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem fizycznym, wirtualnym i typu ‘cloud’. Jednak jak pokazują wyniki badania, większość firm nadal nie ma skonsolidowanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii by sprostać temu wyzwaniu. Większość opiera się na wielu narzędziach, używając trzech lub więcej różnych rozwiązań do ochrony swoich danych. Ponad połowa (53%) używa oddzielnych rozwiązań dla środowisk fizycznych i wirtualnych.

Niemcy liderem, Francja i Włochy znów daleko w tyle

Podobnie jak w roku ubiegłym, Niemcy i Holandia zajęły najwyższe pozycje w Indeksie. Wśród niemieckich firm poziom zaufania do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, w 2011 roku wzrósł o 21%. Holenderskie firmy wykazały o 25% wyższy poziom pewności, że posiadają odpowiednie zasoby oraz były o 30% bardziej pewne, że dysponują odpowiednimi technologiami do backupu i DR.

Japonia i Hongkong utrzymały swoją trzecią i czwartą pozycję w Indeksie ale tuż za nimi uplasowała się Szwajcaria, Szwecja i Norwegia. W tej grupie firmy z Japonii wykazały najwyższy poziom zaufania do swoich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, a blisko jedna trzecia (31%) firm z Hongkongutwierdzi, że nie ma wsparcia kadry zarządzającej w zakresie strategii backup i DR (wzrost o 35% w porównaniu do roku 2010). Firmy w Norwegii i Szwecji mają więcej pewności odnośnie wsparcia ze strony zarządu (odpowiednio 28% i 22%) oraz są bardziej pewne, że posiadają odpowiednie zasoby (33% i 42%) i technologie (12% i 23%).

Indie, które po raz pierwszy wzięły udział w badaniu Acronis Global Disaster Recovery Index, znalazły się na dziewiątej pozycji z wynikiem 1.22. Jest to wyższy wynik niż odnotowały wszystkie anglojęzyczne państwa uwzględnione w badaniu (Wielka Brytania, USA i Australia).

Pomimo, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia już drugi rok z rzędu uzyskały w Indeksie wynik poniżej średniej, w każdym z tych trzech państw odnotowano wzrost poziomu zaufania. Mimo, iż wyniki uzyskane w Australii są najniższe w tej grupie, to poziom zaufania firm w 2011 roku wzrósł ponad dwukrotnie (136%). Firmy z Australii są o 36% bardziej pewne, że w przypadku awarii ich operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych nie zawiodą. Wśród przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych poziom zaufania wzrósł dwukrotnie bardziej niż w Wielkiej Brytanii (35% vs. 17%).

Firmy w Chinach wykazały bardzo niski poziom zaufania, niemniej jednak w niektórych obszarach Chińczycy są dość pewni siebie. 36% badanych uważa, że ich procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych są dobrze zarządzane, a 46% twierdzi, że posiadają niezbędną do tego, wykwalifikowaną kadrę.

Włochy i Francja, które w poprzednim badaniu zajęły ostatnie pozycje w Indeksie, w 2011 roku znalazły się na przedostatniej pozycji, ustępując jedynie Rosji i Brazylii (państwom, które nie brały udziału w badaniu w 2010 roku). Wykazały najniższy poziom zaufania do swoich procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, głównie z powodu niskiego wsparcia ze strony zarządu, zbyt małych zasobów oraz najniższego poziomu praktyk i procesów. Podobne wyniki uzyskały Rosja i Brazylia, które znalazły się na samym końcu Indeksu i mają jeszcze dużo do zrobienia aby usprawnić swoje strategie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.

Ranking Acronis Global Disaster Recovery Index

Aby utworzyć Indeks, każde z badanych państw zostało uplasowane w rankingu w oparciu o średnią uzyskaną z odpowiedzi na 11 pytań z zakresu zaufania do tworzenia kopii zapasowych i gotowości do odzyskiwania danych po awarii oraz możliwości i praktyk w tym zakresie. Pytania dotyczyły technologii, zasobów, procedur i wsparcia ze strony zarządu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród 18 państw, we wrześniu i październiku 2011 roku. W badaniu wzięło udział ponad 6000 praktyków IT z małych i średnich firm, zatrudniających nie więcej niż 1000 pracowników. W tym roku w badaniu pojawiło się 5 dodatkowych państw, które nie brały udziału w badaniu w 2010 roku (Arabia Saudyjska, Brazylia, Chiny, Indie i Rosja).