Nowy budżet unijny: nawet o 130% więcej na badania i innowacje w Polsce

Innowacje po polsku
Rachunek telefoniczny potrafi przyprawić o zawał, ale tu już jest gruba przesada...
Rachunek telefoniczny potrafi przyprawić o zawał, ale tu już jest gruba przesada...
Jest już niemal pewne, że w najbliższej perspektywie budżetowej położony zostanie mniejszy nacisk na redukowanie barier rozwojowych, a większy na innowacje, edukację i technologie cyfrowe. Tu priorytetem ma być zwiększenie innowacyjności gospodarki, w tym wdrażanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, zapewnienie warunków do wzrostu popytu na badania naukowe, a także podwyższenie stopnia komercjalizacji tych badań. Ważne dla nas będzie też zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w biznesie. – Te założenia są dla na naszego kraju bardzo ważne i powinny przyczynić się do rozwoju polskiej nauki, a także do unowocześnienia rodzimej gospodarki. Bez innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nie będziemy w stanie konkurować z innymi krajami. Rozwój tych obszarów jest o tyle ważny, że na polskich uczelniach mamy dużo ciekawych rozwiązań technicznych, które mogą być cenne dla przedsiębiorców, ale nie potrafimy ich skomercjalizować. Głównym powodem jest brak funduszy na badania i rozwój co powoduje, że wiele projektów pozostaje w fazie prototypu – mówi Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Do tej pory polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainwestowały w innowacje aż 34 miliarda złotych. –

Innowacje wdrożyła co szósta firma przemysłowa i co ósma usługowa.

Przeciętnie przedsiębiorstwo przemysłowe wydało na ten cel 5,7 miliona, a usługowe 5 milionów złotych — informuje Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A. –

Warto zauważyć, że najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na zakup nowych maszyn i urządzeń oraz badania naukowe związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań — dodaje Gawryszczak. Branżowymi liderami w wydatkach na innowacje były: firmy telekomunikacyjne (przede wszystkim IT) – 4,9 miliarda złotych, firmy wytwarzające i przetwarzające koks i produkty rafinacji ropy naftowej – 3,8 miliarda złotych, branża samochodowa – 2,6 miliarda złotych oraz firmy finansowe – 2 miliardy złotych.

Ile możemy zyskać?

Nowa perspektywa budżetowa ma oznaczać zmiany w alokacji środków całej Unii. W latach 2014-20 będą one przeznaczone m.in. na politykę spójności (blisko 336 miliardów Euro), wspólną Politykę Rolną (372 miliardy Euro), edukację i szkolenia (15,2 miliarda Euro), kulturę (1,5 miliarda Euro). Jednak aż 80 miliardów Euro zostanie przeznaczone na badania i innowacje.

W Polsce przewiduje się wzrost wydatków na te cele – z 13,67 procent do nawet 19 procent całego budżetu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Nowością są także zmiany w kierunkach wspierania badań naukowych i rozwoju technologicznego. Dotyczą one m.in. zasad funkcjonowania i finansowania instytucji badawczych, poprawy dostępu innowacyjnych firm do środków finansowych, a także wprowadzenia efektywnych mechanizmów wspierania innowacyjności. Formy pomocy mają być uzależnione od stopnia innowacyjności projektu, tj. ukierunkowane na wysoce innowacyjne przedsięwzięcia przed fazą ich komercjalizacji oraz rozwoju. Pomoc bezzwrotna ma być przydzielana tylko na projekty w fazie badawczo-rozwojowej, a zwrotna w fazie wdrożeniowej.

Małe i średnie firmy otrzymają bezpośrednie wsparcie w postaci: dotacji, instrumentów inżynierii finansowej, innowacyjnych instrumentów łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne. Z kolei wsparcie pośrednie będzie odbywało się poprzez instytucje otoczenia biznesu, tj. parki naukowo – technologiczne, klastry i inkubatory — podsumowuje prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Więcej:rynek