W tym roku odbywa się piąta, jubileuszowa edycja konkursu, zorganizowana w 60. rocznicę urodzin jej patrona

Pasjonaci i naukowcy – zapraszamy do konkursu!

Młodzi naukowcy-informatycy po raz dziewiąty powalczą o Nagrodę im. Witolda Lipskiego.

Witold Lipski

Witold Lipski

Nagroda przyznawana jest za udokumentowany publikacjami, dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań. Zgodnie z regulaminem konkursu o Nagrodę im. W. Lipskiego mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych). Ponadto, uczestnicy konkursu muszą być pracownikami, doktorantami albo studentami w krajowej szkole wyższej lub w innej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

„Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie Konkursem o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Rada Nagrody ma nie lada wyzwanie, aby spośród wielu znakomitych, wybitnie uzdolnionych naukowców, wyłonić najlepszego” — mówi prof. Paweł Urzyczyn, Przewodniczący Rady Nagrody. ”

Również z tego powodu, w ubiegłym roku przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody: Markowi Cyganowi i Marcinowi Pilipczukowi oraz honorowe wyróżnienie dla Artura Jeża” — dodaje.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl oraz dołączyć do niegoCV,krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki,listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,odbitki najważniejszych publikacji (nie więcej niż 5) oraz – w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia – kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – wiodący dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspomagających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły: CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został, bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.

Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI). Od 2006 roku Nagroda jest wspierana przez spółkę Sage.