KONKURS: „Moja Mama – gracz komputerowy”

… a są nimi świetne gry komputerowe ufundowane przez Artifex Mundi. Oto, czego musicie się podjąć:

Na adres mailowy: [email protected] Przysyłacie nam pracę zatytułowaną: „Moja Mama – gracz komputerowy”. Decydując się na dowolną formę prac liczymy na waszą kreatywność. Może to być zdjęcie, rysunek, opowiadanie, wiersz, piosenka, drzeworyt, cokolwiek!

Na prace czekamy do czwartku, do godziny 24!

Potem, nasze szanowne jury spośród nadesłanych przez Was prac wybierze 20 najlepszych, wyłaniając tym samym zwycięzców konkursu.

Każdy zwycięzca otrzyma unikatowy kod, który pozwoli mu na wybranie dowolnej gry dostępnej na stronie Artifex Mundi. Wybraną grę dajecie Mamie, po czym razem siadacie do komputera.

Powodzenia.

Poniżej znajduje się oficjalny regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Moja Mama – gracz komputerowy”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Burda Communications Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106166, kapitał zakładowy 5 126 000,00 zł, NIP: 899-10-04-485 jest organizatorem konkursu „Moja Mama – gracz komputerowy”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs promowany jest na stronie www.chip.pl oraz profilu magazynu CHIP na Facebooku.
 3. Burda oświadcza, że jest wydawcą portalu chip.pl i przysługują jej wszelkie prawa do tego portalu.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Burda jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.05.2013 rokuo godz. 8:00 i trwał będzie do 30.05.2013 roku, godz. 24:00. W tym czasie należy przesłać pracę konkursową na adres e-mail: [email protected]. Szczegóły na chip.pl/konkursy.
 2. Ogłoszenie wyników wraz z publikacją nagrodzonych prac nastąpi na chip.pl/konkursy w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
 2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie jest:

– posiadanie konta na stronie www.chip.pl – polubienie profili na Facebooku: facebook.com/chippl oraz facebook.com/artifexmundi

Prace konkursowe należy nadsyłać z tego samego konta, które zostało wykorzystane do rejestracji na www.chip.pl, podając oprócz odpowiedzi swój login.

 1. W konkursie uczestniczy się wysyłając pracę konkursową w terminie podanym w paragrafie 2 na adres e-mail: [email protected]. Każdy uczestnik może wysłać odpowiedź tylko 1 raz.
 2. Każdy uczestnik wysyła pracę konkursową pod tytułem „Moja Mama – gracz komputerowy”. Forma dowolna. Może to być m.in. zdjęcie, tekst, piosenka, drzeworyt, kolaż, itp.

– Prace konkursowe w postaci fotografii powinny być przesłane w formie jpg. Fotografie powinny być wykonane w technice dowolnej. Dozwolone jest podstawowa korekcja obrazu. Uczestnik jest obowiązany do przedstwienia nieobrobionego, wyjściowego zdjęcia na żądanie komisji.

– Zabronione jest przesyłanie fotografii sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołującymi do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszające powszechnie akceptowane wartości. O naruszeniu powyższego zakazu decyduje Organizator Konkursu.

 1. Osoba, która wysyła pracę konkursową musi mieć do niej prawa autorskie.
 2. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Burda lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia).
 3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§4 Nagrody

1. Organizator rozdzieli nagrody wśród uczestników Konkursu, którzy nadeślą pracę konkursową spełniającą warunki regulaminu. Nagrody otrzymają autorzy 20 najlepszych prac. Przy ocenie prac konkursowych brane pod uwagę przez redakcyjne Jury będą walory artystyczne i techniczne.

 1. Nagrody w konkursie stanowią:

20 kodów do gier

(gra do wyboru przez laureata w momencie poświadczenia odbioru nagrody z następującej oferty:

Enigmatis: Duchy Maple Creek

(edycja kolekcjonerska = Collector’s Edition = CE) – znana pod nazwą en Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek;

Nightmares from the Deep: Wyspa Czaszki

(CE) – znana pod nazwą en: Nightmares from the Deep:The Cursed Heart;

Mroczne Arkana: Carnival (CE) –

nazwa en: Dark Arcana: The Carnival;

Otchłań: Upiory Edenu (CE) –

nazwa en: Abyss: The Wraiths of Eden;

300 Dwarves

(gra w polskiej wersji jezykowej);

Jungle vs Droids

(gra w angielskiej wersji jezykowej)

o wartości jednostkowej 40 złotych brutto.

 1. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.

§5 Deklaracje

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Burda jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż:

 • Uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
 • Uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się (sportretowanych) na Fotografii;
 • Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostały podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez Uczestnika fotografią przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

§6 Przyznawanie nagród

 1. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów zawiadomi listownie drogą e-mail każdego laureata – wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się – o zdobyciu nagrody, wzywając go do poświadczenia gotowości objęcia nagrody. W przypadku nieotrzymania poświadczenia jury wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego laureata.
 2. Niespełnienie przez laureata aktu staranności rozumianego jako poświadczenie gotowości objęcia nagrody, a także nieodebranie jej w uzgodnionym terminie, zwalnia organizatora z obowiązku wydania nagrody, zaś roszczenia laureata z tytułu udziału w Konkursie tym samym wygasają.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej chip.pl/konkursy.

§7 Postępowanie w sprawie wręczania nagród

1. Nagrody – kody do pobrania licencji na gry, zostaną wysłane do laureatów w ciągu 7 dni od momentu poświadczenia gotowości objęcia nagrody drogą elektroniczną (pocztą e-mail).

2. Jeśli Laureat nie wyrazi gotowości objęcia nagrody drogą mailową w wyznaczonym terminie, prawo uczestnika do nieodebranej nagrody wygasa.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, login i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Uczestnicy pozostają dla Organizatora anonimowi przez cały czas trwania Konkursu i są identyfikowani wyłącznie na podstawie Nicku, za pomocą którego brali udział w konkursie.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

 • Przewodniczący: Konstanty Młynarczyk – redaktor naczelny CHIP
 • Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Domański – redaktor CHIP.pl
 • Sekretarz: Renata Cholewska – główna księgowa Burda

5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do Burdy.

6. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.burdamedia.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł brutto, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR