Paweł Gawrychowski laureatem Nagrody im. W. Lipskiego!

Paweł Gawrychowski laureatem Nagrody im. W. Lipskiego!

Nagroda im. Witolda Lipskiego co roku przyznawana jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Dla dr. Pawła Gawrychowskiego to nie pierwsze naukowe wyróżnienie – został już nagrodzony za najlepszą pracę studencką na konferencjach ESA 2011 i CPM 2012. Zdobył również nagrodę za najlepszą pracę na konferencji CIAA 2011.

10 października odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody, podczas której laureat wygłosił referat na temat swoich dotychczasowych osiągnięć. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście. W problemach tego typu chodzi głównie o złożoność obliczeniową zależną od wielkości skompresowanej reprezentacji danych, a nie ich oryginalnego rozmiaru. Dr Gawrychowski jest również autorem kilku prac związanych z minimalizacją, synchronizacją, i konwersją do wyrażenia regularnego automatów skończonych.

Dr Paweł Gawrychowski jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2007 ukończył studia magisterskie, a w roku 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken.

“Cieszy to, że mamy w kraju tak świetnych młodych uczonych. Rada Nagrody miała niezmiernie trudne zadanie, ponieważ w tegorocznej edycji konkursu mieliśmy naprawdę znakomitych kandydatów” — tak prof. Paweł Urzyczyn, przewodniczący Rady Nagrody, podsumował IX edycję konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. ”

Ostatecznie wybraliśmy prace dr. Gawrychowskiego, gdyż motywowane są wyzwaniami algorytmicznymi o rosnącym znaczeniu we współczesnym świecie, m.in. problemami wyszukiwania informacji w dużych zbiorach skompresowanych danych. Laureat wyróżnia się ze względu na trudne i głębokie wyniki naukowe w dziedzinie, która obecnie jest na świecie intensywnie uprawiana.”

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest od 2005 roku. Konkurs powstał z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą. W ideę włączyła się Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Dzięki środkom finansowym pochodzącym od indywidualnych darczyńców oraz głównego sponsora – firmy informatycznej Sage – Rada Nagrody corocznie przyznaje młodym naukowcom nagrodę pieniężną za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

O Nagrodę im. Witolda Lipskiego mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – wiodący twórca i dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspierających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły takie magazyny jak: CHIP, Computerworld i Świat Nauki.