Cała Unia Europejska będzie wiedziała co przeskrobałeś

Cyberatak na Komisję Europejską
Cyberatak na Komisję Europejską

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: “Listopadowe ataki w Paryżu potwierdzają pilna potrzebę ściślejszej i sprawniejszej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w całej UE. ECRIS to ważne narzędzie w walce z przestępczością transgraniczną, ponieważ umożliwia on państwom członkowskim wymianę informacji na temat wyroków skazujących wydanych gdziekolwiek w UE. Nasza dzisiejsza propozycja dotyczy uwzględnienia w ECRIS wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich. Sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze policji będą mogli łatwiej przekazywać sobie te informacje, co usprawni w całej Unii współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w UE. Uwzględnianie odcisków palców obywateli państw trzecich daje solidne narzędzie przeciwdziałania wykorzystywaniu fałszywych dokumentów tożsamości”.

Utworzony w 2012 r. ECRIS umożliwia krajowym organom wymiaru sprawiedliwości uzyskiwanie – na potrzeby postępowań sądowych lub do innych celów, np. postępowań karnych – informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli innych państw członkowskich. System ten zapewnia szybką i skuteczną wymianę informacji między organami krajowymi, co usprawnia zapobieganie przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz pozwala efektywniej je zwalczać. Obecnie państwa członkowskie wymieniają rocznie za pośrednictwem ECRIS około 288 000 wiadomości na temat wyroków skazujących wydanych w całej UE.

W ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa Komisja podejmuje działania polegające na ułatwieniu wyszukiwania w ECRIS informacji o wyrokach skazujących wydanych w UE wobec obywateli państw trzecich, w celu dostosowania się do nowych i zmieniających się zagrożeń. Zapewni to objęcie systemem wymiany danych z rejestrów karnych zarówno informacji dotyczących obywateli UE, jak i obywateli spoza UE, przynosząc potencjalnie następujące korzyści:

  • Zapewnienie lepszej ochrony wszystkim obywatelom w całej UE: sprawniejsza wymiana informacji między organami krajowymi przyczyni się do skuteczniejszego i szybszego zapobiegania przestępczości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w całej UE.
  • Ściślejsza współpraca organów wymiaru sprawiedliwości: ułatwienie wyszukiwania danych o wyrokach skazujących wobec obywateli spoza UE zachęci organy krajowe do częstszego korzystania z ECRIS.
  • Ograniczenie kosztów i większa skuteczność: dzięki włączeniu do ECRIS danych figurujących w rejestrach karnych w odniesieniu do obywateli spoza UE państwa członkowskie poszukujące takich informacji nie będą już musiały wysyłać wniosku o te informacje do każdego państwa członkowskiego. Ograniczy to koszty ponoszone przez organy krajowe i zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Ułatwi to również obywatelom spoza UE wykazanie (np. na potrzeby zatrudnienia), że nie byli karani.
  • Lepsza identyfikacja dzięki wymianie danych daktyloskopijnych: w celu rozwiązania problemu niewłaściwego rejestrowania obywateli państw trzecich oraz zwalczania wykorzystywania fałszywej tożsamości, wymieniane informacje z rejestrów karnych będą zawierać również dane daktyloskopijne.
Więcej:prywatność