Regulamin Konkursu “Przetestuj i zatrzymaj projektor Epsona”

Organizator przydzieli nagrody wszystkim wyłonionym wcześniej 3 (słownie: trzem) uczestnikom Konkursu, którzy testowali sprzęt oraz przysłali opinię na temat sprzętu.

§1 Informacje ogólne

 1. L-Space s.c., z siedzibą przy ul. Meander 14/19, 02-791 Warszawa, jest organizatorem Konkursu „Przetestuj i zatrzymaj projektor Epsona”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs promowany jest na stronie www.chip.pl oraz na profilach społecznościowych CHIP-a.
 3. L-Space s.c. oświadcza, że jest wydawcą portalu CHIP i przysługują jej wszelkie prawa do tego serwisu.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. L-Space s.c. jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs będzie organizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania i harmonogram konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.05.2018 r. o godz. 13:00. Zgłoszenia przesyłać można do 15.05.2018 r. do godz. 23:59. W zgłoszeniu należy przesłać oświadczenie o chęci udziału w konkursie zawierające: kilka słów o zgłaszającym (w tym imię i nazwisko oraz miejscowość) oraz ogólne informacje dotyczące pozostałych członków ekipy, nazwę zespołu, wspólne zdjęcie oraz opis oczekiwań i obaw związanych z używaniem projektora do oglądania MŚ w piłce nożnej. Wiadomość trzeba wysłać na adres e-mail: [email protected].
 2. Z osób zgłaszających redakcja CHIP-a wybierze trzy, których odpowiedzi uzna za najciekawsze. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie mailowo (na adres zgłoszenia lub inny podany).
 3. Wybrani uczestnicy testują sprzęt i piszą teksty oraz nagrywają wideo, które będą publikowane w portalu.
 4. Wybrani uczestnicy obowiązani są do nadesłania konkursowych prac w terminach, o których będziemy na bieżąco informowali – w maju i czerwcu.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty nadsyłanych tekstów oraz obróbki graficznej zdjęć.
 6. Konkurs zostanie zakończony 11.06.2018 r.

§3 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
 2. W konkursie uczestniczy się testując projektor Epsona i wysyłając prace konkursowe, w terminach podanych przez redakcję CHIP-a, na adres e-mail: [email protected].
 3. Zabronione jest przesyłanie prac konkursowych sprzecznych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle czy naruszających powszechnie akceptowane wartości i zasady współżycia społecznego.
 4. Osoba, która wysyła pracę konkursową, musi mieć do niej prawa autorskie.
 5. Uczestnikami Konkursu, nie mogą być pracownicy lub współpracownicy L-Space s.c. lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia) i małżonkowie.
 6. L-Space s.c. ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie uczestnika (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego redakcja uzyska informację o działaniu sprzecznym z Regulaminem.

§4 Nagrody

 1. Pierwszą część nagrody w konkursie stanowi projektor Epson.
 2. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

§5 Deklaracje

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. L-Space s.c. jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu.
 4. Przesłanie/przekazanie fotografii w ramach uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, iż:
  • uczestnik jest wyłącznym autorem/autorką fotografii i przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
  • uczestnik jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się (sportretowanych) na fotografii
  • uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które zostałyby podniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z przesłaną przez uczestnika fotografią przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz praw związanych z wizerunkiem osób sportretowanych na fotografii
  • uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnie nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej do Konkursu pracy na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji.
 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w każdej formie, w szczególności zapisu audiowizualnego, audio, fotograficznego.
 6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych uczestnika. Dane osobowe uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu uczestnikowi nagrody.

§6 Przyznawanie nagród

 1. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów zawiadomi drogą e-mail każdego laureata – wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się – o zdobyciu nagrody, wzywając go do poświadczenia gotowości przyjęcia nagrody. W przypadku nieotrzymania poświadczenia w terminie 2 dni z przyczyn zawinionych przez laureata, jury wyłoni kolejnego laureata.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej www.chip.pl.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.chip.pl.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Organizator informuje, że w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), osoba nagrodzona przed wydaniem nagród będzie obowiązana odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10 proc.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.